polityka prywatności


1. Cel

 • 1.1. Smart Solutions (Recruitment) Limited (dalej jako „Smart Solutions”) zobowiązuje się do ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.
 • 1.2. Niniejsza informacja o polityce prywatności określa, w jaki sposób Smart Solutions gromadzi oraz wykorzystuje Państwa dane osobowe w trakcie i po zakończeniu współpracy ze Smart Solutions, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR).

2. Zakres

 • 2.1 Smart Solutions jest "administratorem danych" i ponosi odpowiedzialność za podejmowanie decyzji o sposobie przechowywania i wykorzystania Państwa danych osobowych. Na mocy przepisów o ochronie danych jesteśmy zobowiązani zapoznać Państwa z zasadami opisanymi w niniejszej informacji o ochronie prywatności.
 • 2.2 Niniejsza informacja dotyczy obecnych oraz byłych pracowników i kontrahentów. Nie stanowi ona żadnej części umowy o pracę lub innych umów o świadczeniu usług. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania niniejszej informacji o ochronie prywatności w każdym czasie i przekażemy Państwu nową informacją o ochronie prywatności, kiedy wprowadzimy wszelkie istotne aktualizacje.
 • 2.3 Należy się zapoznać z niniejszą informacją oraz wszystkimi innymi informacjami o ochronie prywatności, które przekażemy w konkretnych przypadkach po to, aby byli Państwo świadomi, w jaki sposób i w jakim celu wykorzystujemy wspomniane dane osobowe.

3. Zasady ochrony danych osobowych

 • 3.1 Zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów dotyczących danych osobowych zaś Państwa dane będą:
  • 3.1.1 Wykorzystywane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty
  • 3.1.2 Gromadzone wyłącznie w uzasadnionych celach, które wyjaśniliśmy Państwu w zrozumiały sposób, i nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób niezgodny z tymi celami
  • 3.1.3 Właściwe dla celów, o których Państwa poinformowaliśmy i będą ograniczać się wyłącznie do tych celów
  • 3.1.4 Dokładne i aktualne
  • 3.1.5 Przechowywane jedynie tak długo, jak to konieczne dla celów, o których Państwa poinformowaliśmy
  • 3.1.6 Przechowywane w bezpieczny sposób

4. Rodzaj przechowywanych przez nas danych

 • 4.1 Dane osobowe lub informacje osobowe oznaczają wszelkie informacje o danej osobie, na podstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmują one danych, z których usunięto tożsamość (dane anonimowe).
 • 4.2 Istnieją ponadto „szczególne rodzaje” bardziej wrażliwych danych osobowych, wymagające wyższego poziomu ochrony
 • 4.3 Możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące rodzaje Państwa danych osobowych:
  • 4.3.1 Kontaktowe dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, tytuł, adres, numery telefonów oraz prywatne adresy poczty elektronicznej.
  • 4.3.2 Data urodzenia.
  • 4.3.3 Płeć.
  • 4.3.4 Stan cywilny i osoby zależne.
  • 4.3.5 Najbliższa rodzina oraz osoba, którą należy powiadomić w razie nagłego wypadku.
  • 4.3.6 Numer ubezpieczenia społecznego.
  • 4.3.7 Dane rachunku bankowego, dane z listy płac, informacje o statusie podatkowym.
  • 4.3.8 Informacje o pensji, corocznym urlopie, świadczeniach emerytalno-rentowych oraz innych świadczeniach.
  • 4.3.9 Data rozpoczęcia.
  • 4.3.10 Miejsce zatrudnienia lub miejsce pracy.
  • 4.3.11 Kopia prawa jazdy.
  • 4.3.12 Informacje dotyczące rekrutacji (w tym kopie dokumentów potwierdzających zezwolenie na pracę, referencje oraz inne informacje zawarte w CV lub liście motywacyjnym lub stanowiące część procesu rekrutacyjnego).
  • 4.3.13 Dane dotyczące zatrudnienia (w tym nazwy stanowisk, przebieg zatrudnienia, godziny pracy, przebyte szkolenia i członkostwo w organizacjach branżowych).
  • 4.3.14 Informacje o otrzymanych odszkodowaniach.
  • 4.3.15 Informacje o wynikach pracy.
  • 4.3.16 Informacje o skargach i postępowaniach dyscyplinarnych.
  • 4.3.17 Nagrania telewizji przemysłowej oraz inne informacje pozyskane za pomocą środków elektronicznych, takich jak zapisy z rejestratora czasu pracy.
  • 4.3.18 Informacje o wykorzystywaniu przez Państwa naszych systemów informacji i komunikacji.
  • 4.3.19 Zdjęcia.
 • 4.4 Możemy również gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące „szczególne rodzaje” bardziej wrażliwych danych osobowych:
  • 4.4.1 Informacje o rasie lub pochodzeniu etnicznym, przekonaniach religijnych, orientacji seksualnej.
  • 4.4.2 Informacje o przynależności do związków zawodowych.
  • 4.4.3 Informacje o stanie zdrowia, w tym jakiejkolwiek chorobie, dokumentację dotyczącą stanu zdrowia oraz dokumentację dotyczącą okresów niezdolności do pracy.
  • 4.4.4 Informacje genetyczne i dane biometryczne.
  • 4.4.5 Informacje o popełnionych przestępstwach i wyrokach karnych.

5. Sposób gromadzenia danych osobowych

 • 5.1 Zazwyczaj gromadzimy dane osobowe o pracownikach oraz kontrahentach poprzez procedurę zgłoszeniową i proces rekrutacyjny, pozyskując je albo bezpośrednio od kandydatów lub niekiedy z agencji zatrudnienia albo od weryfikatora danych. Niekiedy możemy gromadzić dodatkowe informacje od stron trzecich, w tym poprzednich pracodawców, agencji informacji kredytowej lub innych agencji weryfikacyjnych.
 • 5.2 Będziemy gromadzić dodatkowe informacje osobowe w trakcie działań związanych z pracą, w okresie Państwa zatrudnienia w naszej agencji.

6. Sposób wykorzystania Państwa danych osobowych

 • 6.1 Najczęściej będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w następujących okolicznościach:.
  • 6.1.1 Kiedy musimy wykonać umowę, którą zawarliśmy z Państwem.
  • 6.1.2 Kiedy musimy spełnić ciążący na nas obowiązek prawny.
  • 6.1.3 Kiedy jest to niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (lub uzasadnionych interesów strony trzeciej) zaś Państwa interesy i podstawowe prawa nie mają charakteru nadrzędnego.
 • 6.2 Możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach, co do których zachodzi prawdopodobieństwo, że będą rzadkie:
  • 6.2.1 Kiedy musimy chronić Państwa interesy (lub interesy innych osób).
  • 6.2.2 Kiedy jest to niezbędne w interesie publicznym.

7. Sytuacje, w których wykorzystamy Państwa dane osobowe

 • 7.1 Potrzebujemy rodzajów informacji wymienionych powyżej przede wszystkim, aby umożliwiły nam one wypełnienie naszej umowy z Państwem oraz umożliwiły nam wypełnianie zobowiązań prawnych. W niektórych przypadkach możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe dla realizacji potrzeb wynikających z naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów strony trzeciej, pod warunkiem, że Państwa interesy i podstawowe prawa nie mają charakteru nadrzędnego. Sytuacje, w których będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, wymienione są poniżej:
  • 7.1.1 Podejmowanie decyzji dotyczącej Państwa rekrutacji lub mianowania.
  • 7.1.2 Określanie warunków Państwa zatrudnienia przez nas.
  • 7.1.3 Potwierdzanie, iż posiadają Państwo zezwolenie na pracę w Zjednoczonym Królestwie.
  • 7.1.4 Wypłacanie Państwu wynagrodzenia oraz, jeśli są Państwo naszymi pracownikami, dokonywanie potrąceń z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
  • 7.1.5 Zapewnienie Państwu następujących świadczeń: polisy „medical cash plan”, prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenie na życie itp.
  • 7.1.6 Współpraca z Państwa funduszem emerytalnym lub instytucją wypłacającą świadczenia emerytalno-rentowe.
  • 7.1.7 Zarządzanie umową, którą zawarliśmy z Państwem.
  • 7.1.8 Zarządzanie firmą i planowanie, w tym prowadzenie rachunkowości i audytów.
  • 7.1.9 Przeprowadzanie oceny wydajności, zarządzanie wydajnością oraz ustalanie wymogów wydajności.
  • 7.1.10 Podejmowanie decyzji dotyczących przeglądu wynagrodzeń i odszkodowań.
  • 7.1.11 Ocenianie kwalifikacji do wykonywania określonej pracy lub zadania, w tym podejmowanie decyzji o awansach.
  • 7.1.12 Gromadzenie dowodów dotyczących ewentualnych skarg lub przesłuchań dyscyplinarnych.
  • 7.1.13 Podejmowanie decyzji dotyczących kontynuacji zatrudnienia lub zatrudnienia.
  • 7.1.14 Podejmowanie działań mających na celu rozwiązanie stosunku pracy.
  • 7.1.15 Wymogi dotyczące edukacji, szkoleń i rozwoju.
  • 7.1.16 Rozstrzyganie sporów z udziałem Państwa lub innych pracowników oraz kontrahentów, w tym także dotyczących wypadków w pracy.
  • 7.1.17 Potwierdzanie Państwa zdolności do wykonywania pracy.
  • 7.1.18 Zarządzanie nieobecnościami spowodowanymi chorobą.
  • 7.1.19 Wypełnianie obowiązków dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.
  • 7.1.20 Zapobieganie oszustwom.
  • 7.1.21 Monitorowanie, w jaki sposób wykorzystują Państwo nasze systemy informacji i komunikacji, w celu zapewnienia przestrzegania naszej polityki IT.
  • 7.1.22 Zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji, w tym ochrona przed nieuprawnionym dostępem do naszych systemów informatycznych i komunikacyjnych oraz zapobieganie rozpowszechnianiu się złośliwego oprogramowania.
  • 7.1.23 Prowadzenie badań analizy danych w celu zapewniania lepszego funkcjonowania i zrozumienia wskaźnika rotacji i odejść pracowniczych.
  • 7.1.24 Monitorowanie równych szans.
 • 7.2 Niektóre z wyżej wymienionych podstaw prawnych do przetwarzania danych będą się pokrywać i może istnieć kilka podstaw uzasadniających wykorzystanie przez nas Państwa danych osobowych.

8. Jeśli nie dostarczą Państwo danych osobowych

Jeśli nie dostarczą Państwo na naszą prośbę określonych informacji, może nam to uniemożliwić wykonanie umowy, którą zawarliśmy z Państwem, (na przykład wypłacenie Państwu wynagrodzenia lub udzielenie świadczeń), lub może nam to uniemożliwić wywiązanie się ze zobowiązań prawnych (takich jak zapewnienie pracownikom ochrony zdrowia i bezpieczeństwo).

9. Zmiana celu

 • 9.1 Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie w celach, w których je zgromadziliśmy, chyba że uznamy za zasadne, iż zaistniała konieczność wykorzystania ich w innym celu, a cel ten będzie zgodny z celem pierwotnym. Jeśli zajdzie potrzeba wykorzystania Państwa danych osobowych do niepowiązanych celów, powiadomimy Państwa oraz wyjaśnimy podstawy prawne, które nam na to pozwalają.
 • 9.2 Należy również zauważyć, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe bez Państwa wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, gdy jest to wymagane lub dozwolone prawem.

10. Jak wykorzystujemy szczególnie wrażliwe dane osobowe

 • 10.1 „Szczególne rodzaje” wrażliwych danych osobowych wymagają wyższego poziomu ochrony. Musimy podać dalsze uzasadnienie gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania wspomnianych danych osobowych. Możemy przetwarzać szczególne rodzaje danych osobowych we wskazanych poniżej okolicznościach:
  • 10.1.1 W ograniczonych przypadkach, za Państwa wyraźną, pisemną zgodą.
  • 10.1.2 Kiedy musimy wypełnić swoje prawne zobowiązania oraz zgodnie z naszą polityką ochrony danych.
  • 10.1.3 Gdy jest to niezbędne z uwagi na interes publiczny, tak jak w przypadku monitorowania równych szans lub w związku z zakładowymi programami emerytalnymi, oraz zgodnie z naszą polityką ochrony danych.
  • 10.1.4 Gdy jest to niezbędne w celu oceny Państwa zdolności do pracy pod względem zdrowotnym, przy zachowaniu gwarancji poufności.
  • 10.1.5 W rzadszych przypadkach, możemy przetwarzać informacje tego rodzaju, gdy jest to niezbędne w związku z roszczeniami prawnymi lub gdy zajdzie potrzeba ochrony Państwa interesów (lub interesów innych osób) a Państwo nie będą zdolni do wyrażenia zgody lub jeśli już upublicznią Państwo te informacje wcześniej.

11. Nasze obowiązki jako pracodawcy

 • 11.1 Będziemy wykorzystywać Państwa wrażliwe dane osobowe w następujące sposoby:
  • 11.1.1 Będziemy wykorzystywać informacje dotyczące urlopów, które mogą obejmować nieobecność spowodowaną chorobą lub sprawami rodzinnymi, aby zastosować się do przepisów prawa pracy oraz innych praw.
  • 11.1.2 Będziemy wykorzystywać informacje dotyczące Państwa zdrowia fizycznego lub psychicznego, lub orzeczenia o niepełnosprawności, aby zapewnić Państwu ochronę zdrowia i bezpieczeństwo w pracy oraz ocenić Państwa zdolność do pracy w celu stosownego przystosowania stanowiska pracy, oraz monitorowania nieobecności spowodowanych chorobą i zarządzania nimi, a także udzielania świadczeń.
  • 11.1.3 Będziemy wykorzystywać informacje o Państwa rasie lub narodowości lub pochodzeniu etnicznym, przekonaniach religijnych, filozoficznych lub etycznych, lub Państwa życiu intymnym lub orientacji seksualnej, aby zapewnić rzeczowy monitoring i sprawozdawczość dotyczące równych szans.
  • 11.1.4 Będziemy wykorzystywać informacje do przynależności do związków zawodowych w celu wypłaty premii związkowej, zarejestrowania statusu pracownika chronionego oraz dopełnienia obowiązków nałożonych przez prawo pracy.

12. Czy potrzebujemy Państwa zgody

Nie potrzebujemy Państwa zgody, jeśli wykorzystujemy szczególne rodzaje Państwa danych osobowych zgodnie z naszymi zasadami sporządzonymi w formie pisemnej, w celu wywiązania się z prawnych zobowiązań lub skorzystania z przysługujących nam praw z zakresu prawa pracy. W ograniczonych okolicznościach możemy zwrócić się do Państwa o wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie określonych szczególnie wrażliwych danych osobowych. W takim wypadku przedstawimy Państwu wszystkie szczegóły informacji, o które poprosimy oraz powód, dla którego ich potrzebujemy po to, aby mogli Państwo starannie rozważyć czy chcą wyrazić zgodę. Powinni mieć Państwo na uwadze fakt, że wyrażenie zgody na wszelkie nasze prośby o wyrażanie zgody nie jest warunkiem Państwa umowy z nami.

13. Informacje o wyrokach skazujących

 • 13.1 Możemy wykorzystywać informacje dotyczące wyroków skazujących wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawne. Zazwyczaj będzie to dotyczyć sytuacji, w których takie przetwarzanie jest niezbędne w celu wywiązania się z obowiązków oraz zgodne z naszą polityką ochrony danych.
 • 13.2 W rzadszych przypadkach możemy wykorzystywać informacje dotyczące wyroków skazujących, gdy jest to niezbędne w związku z roszczeniami prawnymi, gdy jest to niezbędne w celu ochrony Państwa interesów (lub interesów innych osób) oraz gdy Państwo nie będą zdolni do wyrażenia zgody lub jeśli już upublicznią Państwo te informacje wcześniej.
 • 13.4 W odpowiednich przypadkach będziemy gromadzić dane dotyczące wyroków w ramach procesu rekrutacyjnego lub mogą Państwo bezpośrednio zgłosić nam takie informacje w trakcie zatrudnienia przez nas. Informacje o wyrokach skazujących i przestępstwach wykorzystamy w następujące sposoby:
  • 13.4.1 w celu umożliwienia nam przeprowadzania stosownych, wymaganych przepisami kontroli.
  • 13.4.2 w celu weryfikacji czy nadają się Państwo do wykonania kontraktu lub na dane stanowisko.
 • 13.5 Jeśli stanowisko lub kontrakt wymagają formalnego sprawdzenia karalności (tzw. „DBS check”), zostaną Państwo powiadomieni, że firma sprawdza karalność z góry. W takiej sytuacji nie musimy uzyskać Państwa wyraźnej zgody przed przetwarzaniem danych o wyrokach skazujących. We wszystkich innych przypadkach będziemy zwracać się do Państwa o wyrażenie wyraźnej zgody przed przetwarzaniem danych o wyrokach skazujących. Więcej informacji zawartych jest w dokumencie o polityce prywatności dotyczącej przetwarzania danych o wyrokach skazujących.

14. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 • 14.1 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji ma miejsce, kiedy system elektroniczny wykorzystuje informacje osobowe do podejmowania decyzji bez ingerencji człowieka. Wolno nam podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany w następujących okolicznościach:
  • 14.1.1 Kiedy poinformowaliśmy Państwa o decyzji i daliśmy Państwu 21 dni na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji.
  • 14.1.2 Gdy jest to niezbędne w celu wykonania umowy z Państwem, zaś Państwa prawa są chronione za pomocą właściwych środków.
  • 14.1.3 W ograniczonych okolicznościach, za Państwa wyraźną, pisemną zgodą, oraz gdy Państwa prawa są chronione za pomocą odpowiednich środków.
 • 14.2 Jeśli podejmujemy decyzję w sposób zautomatyzowany na podstawie jakichkolwiek szczególnie wrażliwych danych osobowych, musimy mieć na to Państwa wyraźną zgodę lub musi to być uzasadnione interesem publicznym, musimy również wprowadzić odpowiednie środki w celu ochrony Państwa praw.
 • 14.3 Nie będą Państwo przedmiotem decyzji, które znacząco wpłyną na Państwa, podejmowanych wyłącznie w sposób zautomatyzowany, chyba że będziemy mieć do tego podstawy prawne i poinformujemy Państwa.

15. Udostępnianie danych

 • 15.1 Może zajść konieczność udostępnienia Państwa danych osobom trzecim (w tym stronom trzecim, które świadczą usługi oraz innym jednostkom grupy) z następujących powodów:
  • 15.1.1 gdy jest to wymagane prawem;
  • 15.1.2 gdy jest to niezbędne w celu zarządzania profesjonalnym stosunkiem pracy z Państwem;
  • 15.1.3 kiedy mamy w tym inny uzasadniony interes;
  • 15.1.4 w ramach regularnych działań sprawozdawczych dotyczących wyników firmy;
  • 15.1.5 w kontekście reorganizacji firmy lub restrukturyzacji grup;
  • 15.1.6 w celu konserwacji i utrzymania systemu oraz hostingu danych;
 • 15.2 „Strony trzecie” oznacza także strony trzecie świadczące usługi (w tym kontrahentów i wyznaczonych przedstawicieli), oraz inne jednostki w naszej grupie. Może również zajść konieczność udostępnienia przez nas Państwa danych osobowych organowi regulującemu lub w inny sposób zastosowania się do przepisów prawa. Strony trzecie świadczące dla nas usługi, prowadzą następujące czynności: lista płac, administrowanie świadczeniami emerytalnymi, usługi informatyczne.
 • 15.3 Wszystkie strony trzecie świadczące dla nas usługi oraz inne jednostki grupy są zobowiązane do podjęcia stosownych środków bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z naszą polityką. Nie zezwalamy stronom trzecim świadczącym dla nas usługi na wykorzystywanie Państwa danych osobowych dla swoich własnych celów. Zezwalamy im jedynie na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla określonych celów i w zgodzie z naszymi instrukcjami.
 • 15.4 Możemy przekazać Państwa dane osobowe poza obszar UE.
 • 15.5 W takim przypadku mogą Państwo oczekiwać podobnego stopnia ochrony w odniesieniu do Państwa informacji osobowych.

16. Przekazywanie informacji za granicę

Firma może przekazać informacje, których nam Państwo dostarczycie, do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EEA”) dla celów świadczenia Państwu usług pośrednictwa pracy. Podejmiemy kroki w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo informacji. EEA składa się z państw członkowskich UE oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

17. Bezpieczeństwo danych

 • 17.1 Podjęliśmy działania w celu ochrony Państwa danych. Szczegóły wspomnianych działań są dostępne na żądanie.
 • 17.2 Strony trzecie będą przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszą instrukcją oraz jeżeli wyrażą zgodę, aby potraktować je jako poufne i będą przechowywać je w bezpieczny sposób.
 • 17.3 Wprowadziliśmy stosowne środki bezpieczeństwa w celu zapobieżenia przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub dostępowi osób nieupoważnionych, zmianie lub ujawieniu Państwa danych osobowych. Ponadto ograniczamy dostęp do Państwa informacji osobowych i posiadać go będą ci pracownicy, przedstawiciele, kontrahenci i inne strony, które muszą te informacje znać. Będą oni przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie według naszych wskazówek i podlegają obowiązkowi zachowania poufności. Szczegóły dotyczące wspomnianych środków można uzyskać od Inspektora ochrony danych w naszej firmie.
 • 17.4 Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku każdego podejrzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa i powiadomimy Państwa oraz wszelkie stosowne organy regulujące o podejrzeniu naruszenia zasad bezpieczeństwa, kiedy będziemy do tego zobligowanie prawnie.

18. Przechowywanie danych

 • 18.1 Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe wyłącznie tak długo, jak to koniecznie dla celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym także w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, rachunkowych lub sprawozdawczych. Aby określić, jaki jest odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, naturę i wrażliwość wspomnianych danych, potencjalne ryzyko szkód spowodowanych bezprawnym wykorzystaniem lub ujawnieniem Państwa danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Państwa dane oraz to, czy możemy zrealizować te cele za pomocą innych metod, a także stosowne wymogi prawne.
 • 18.2 Szczegóły okresu przechowywania w odniesieniu do różnych aspektów Państwa danych osobowych opisane są w naszej polityce okresu przechowywania danych, dostępnej na żądanie z dziale HR.
 • 18.3 W niektórych okolicznościach możemy dokonać anonimizacji Państwa danych osobowych tak, iż nie będzie ich można powiązać z Państwem, przy czym w takim przypadku możemy wykorzystywać te informacje bez dalszego zawiadamiania Państwa. Kiedy przestaną Państwo być pracownikami lub kontrahentami firmy, zachowamy i w bezpieczny sposób zniszczymy Państwa informacje osobowe zgodnie z naszą polityką przechowywania danych.

19. Prawa do dostępu, poprawienia, usunięcia i ograniczenia

Państwa obowiązek poinformowania nas o zmianach

 • 19.1 Państwa informacje osobowe przechowywane przez nas muszą być dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas o zmianach Państwa danych osobowych w trakcie zatrudnienia u nas.

Państwa prawa dotyczące informacji osobowych

 • 19.2 W określonych okolicznościach, w myśl prawa, mają Państwo prawo:
  • 19.2.1 Wnioskować o uzyskanie dostępu do swoich informacji osobowych (powszechnie nazywane „wnioskiem o udzielenie dostępu do danych”).
  • 19.2.2 Prosić o skorygowanie wszelkich niepełnych lub nieścisłych Państwa informacji osobowych, przechowywanych przez nas.
  • 19.2.3 Prosić o usunięcie Państwa informacji osobowych, gdy nie istnieją żadne uzasadnione powody, abyśmy je nadal przetwarzali.
  • 19.2.4 Sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, kiedy polegamy na uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej), a Państwa szczególna sytuacja sprawia, że chcą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych na tej podstawie.
  • 19.2.5 Prosić o ograniczanie przetwarzania Państwa informacji osobowych.
  • 19.2.6 Prosić o przekazanie Państwa danych osobowych innej stronie.
 • 19.3 Jeśli chcą Państwo skorzystać z jakichkolwiek swoich praw podmiotu danych, prosimy o pisemny kontakt działem HR.

20. Prawo do wycofania zgody

W ograniczonych okolicznościach, gdy mogli Państwo wyrazić zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie Państwa danych osobowych w określonym celu, mają Państwo prawo w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie ich we wspomnianym, określonym celu. Aby wycofać swoją zgodę, proszę skontaktować się z działem HR. Po otrzymaniu zawiadomienia o wycofaniu Państwa zgody, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w celu lub w celach, na które Państwo pierwotnie wyrazili zgodę, chyba że mamy do tego inne, prawnie uzasadnione podstawy.

21. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD) do nadzorowania przestrzegania niniejszej polityki prywatności. Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące niniejszej informacji o polityce prywatności lub sposobie postępowania z Państwa danymi osobowymi, należy skontaktować się z IOD. Mają Państwo prawo w każdej chwili wnieść skargę do Komisarza ds. Informacji (ICO),to jest organu nadzorczego ds. ochrony danych w Zjednoczonym Królestwie.

22. Naruszenie niniejszych przepisów

Wszelkie naruszenie niniejszych zasad może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego. Poważne naruszenie niniejszych zasad przez pracowników Smart Solutions (Recruitment) Ltd może stanowić rażące niewłaściwe zachowanie a tym samym skutkować zwolnieniem.

Ponadto pogwałcenie niniejszych zasad może być nielegalne. Obejmowałoby to przypadki naruszania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które mogłyby spowodować nałożenie kar lub wszczęcie postępowania karnego lub cywilnego przeciwko Smart Solutions (Recruitment) Ltd albo osobie/osobom zamieszanym.

23. Wymogi prawne

Niniejsza polityka wspiera przestrzeganie przez Smart Solutions (Recruitment) Ltd (między innymi) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 2018 r.

24. Nowelizacja oraz pytania dotyczące niniejszej polityki

Wszelkie zapytania należy kierować do działu HR. Wszelkie nowelizacje będą notyfikowane poprzez wprowadzenie zmian do niniejszego dokumentu.